14th Call for SAS-MOST Joint Research Projects (JRP) Pre-announcement

Odbor medzinárodnej spolupráce predbežne informuje o chystanej výzve na podávanie spoločných výskumných projektov v rámci spolupráce Slovenskej akadémie vied a Ministry of Science and Technology (Taiwan) 14th Call for SAS-MOST Joint Research Projects.

Ciele výzvy

Cieľom výzvy je podporiť bilaterálne projekty základného i aplikovaného výskumu realizované v úzkej súčinnosti výskumníkov zo SAV a partnerov z výskumných inštitúcií na Taiwane. Očakáva sa, že spolupráca na týchto projektoch povedie k podávaniu ďalších spoločných projektov v európskych a iných medzinárodných výzvach.

Výzva bude otvorená pre uchádzačov zo všetkých vedných oblastí bez tematického obmedzenia. Obzvlášť vítané sú projektové návrhy z humanitných a spoločenských vied.

Podmienky účasti

Podmienky účasti pre slovenských a taiwanských partnerov budú definované oboma financujúcimi organizáciami zvlášť v paralelne publikovanej výzve.

Od roku 2022 sa za slovenskú stranu môže ako hlavný riešiteľ (PI) do výzvy zapojiť iba zamestnanec SAV s viac ako 50-percentným úväzkom na organizácii, za ktorú projektový návrh podáva. Pokiaľ to podmienky výzvy nešpecifikujú inak, ostatní riešitelia (okrem doktorandov) musia mať pracovný úväzok s tou istou alebo inou organizáciou SAV.

Informácie pre taiwanských partnerov sú zverejnené na:

https://www.most.gov.tw/folksonomy/rfpDetail/c8438268-1a5f-41a2-a9ee-fd39f4f133a5?l=ch

Trvanie projektov

12 – 36 mesiacov (štart január 2023)

Indikatívny rozpočet

Tímy zo SAV sa budú môcť uchádzať o financovanie do výšky 120 000 € (z čoho 45 000 € je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) na 3 roky. Predsedníctvo SAV vyčlenilo prostriedky na financovanie 2 projektov.

Plánovaná je aj schéma na podporu spoločenských a humanitných vied, ktorá umožní financovanie aj tretieho projektu v prípade, že pôjde o projekt z jednej z týchto oblastí a budú splnené ďalšie kritériá definované v texte výzvy.

Predbežný harmonogram výzvy

Otvorenie výzvy1. apríl 2022
Uzávierka podávania projektových návrhov31. máj 2022
Stretnutie Komisie SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektovseptember/zač. októbra 2022
Stretnutie SAS-MOST (rozhodnutie o financovaní)október 2022
Oznámenie výsledkovnovember/december 2022
Štart projektov1. január 2023

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Zuzana Černáková, PhD.

@: cernakova@up.upsav.sk

T: +421 2 57510118