EIG CONCERT-Japan

European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan je medzinárodná iniciatíva na podporu a rozvoj vedecko-technickej a inovačnej spolupráce medzi európskymi krajinami a Japonskom, ktorá nadväzuje na úspešný program typu ERA-Net s názvom „CONCERT-Japan“ financovaný v rámci 7. rámcového programu EÚ v rokoch 2011– 2014.

EIG v súčasnosti združuje 14 stálych členských organizácií vrátane SAV a umožňuje pripojenie ďalších členov za účelom realizácie konkrétnych aktivít – workshopov, networkingových podujatí a i. Ústrednou aktivitou iniciatívy je organizácia výziev na podávanie multilaterálnych výskumných návrhov projektov s účasťou partnerov z Japonska a ďalších participujúcich krajín. Produktom týchto výziev sú multilaterálne výskumné projekty, ktorých náklady hradia jednotlivým partnerom členské organizácie na národnej, resp. regionálnej úrovni z vlastného rozpočtu.

Prihlášku do výziev EIG CONCERT-Japan podávajú partneri výskumného konzorcia spoločne, pričom všetky prihlášky prechádzajú jediným nezávislým medzinárodným hodnotením. Grantovú zmluvu následne uzatvárajú jednotliví partneri projektu individuálne, každý s príslušnou členskou organizáciou vo svojej krajine. SAV ako jedna z financujúcich organizácií hradí náklady partnera zo SAV z vlastného rozpočtu. O vstupe do jednotlivých výziev rozhoduje Predsedníctvo SAV.

Podrobnosti a špecifiká týkajúce sa spôsobu podávania prihlášok, kritérií hodnotenia a finančného modelu upravuje každá výzva osobitne.

Štandardná dĺžka trvania projektov

max. 3 roky

Výška podpory

Podľa podmienok uvedených v konkrétnej výzve. (Štandardne do 120 000 eur/projekt, z čoho 45 000 eur/projekt predstavuje spoluúčasť žiadateľskej organizácie SAV.)

Tematické zameranie projektov

multidisciplinárne, podľa špecifikácie uvedenej vo výzve

Odkaz na stránku programu

http://www.concert-japan.eu/spip.php?article7

Aktuálne výzvy programu budú publikované v sekcii AKTUALITY.