Joint Research Projects

Spoločné výskumné projekty – Joint Research Projects (JRP) je typ medzinárodných programov, v rámci ktorých SAV a príslušná partnerská organizácia v zahraničí financujú bilaterálne výskumné projekty pripravené a realizované v úzkej súčinnosti výskumníkov z dvoch krajín. (V prípade programov s Japonskom a Kóreou sa za druhú stranu bilaterálnej spolupráce považujú krajiny V4 ako celok.) Pre projekty je kľúčové prepojenie výskumných aktivít v oboch krajinách a komplementarita expertíz spolupracujúcich tímov. Cieľom je podporiť výmenu a spoluprácu medzi vedeckými pracovníkmi SAV a výskumníkmi, inžiniermi a inštitúciami v partnerskej krajine, napríklad aj za účelom podávania ďalších spoločných projektov v rámci európskych schém.

Podrobnosti a špecifiká týkajúce sa spôsobu podávania návrhov projektov, kritérií hodnotenia a finančného modelu podpory vybraných projektov upravuje každá výzva osobitne. Hodnotenie prebieha buď formou dvoch súbežných hodnotiacich procesov na národnej úrovni alebo centrálne v medzinárodnom hodnotiacom paneli v závislosti od konkrétnej výzvy.

Štandardná dĺžka trvania projektov

max. 3 roky

Výška podpory pre žiadateľov zo SAV

Podľa podmienok uvedených v konkrétnej výzve. (Štandardne do 120 000 eur/projekt, z čoho 45 000 eur/projekt predstavuje spoluúčasť žiadateľskej organizácie SAV.)

Tematické zameranie projektov

bez obmedzenia (SAS-NSTC  JRP) / podľa špecifikácie uvedenej vo výzve (SAS-TUBITAK, V4-Japan, V4-Korea)

Prehľad JRP programov SAV

Názov Skratka Krajina Partnerská organizácia
SAS-NSTC Joint Research Projects SAS-NSTC  JRP Taiwan National Science and Technology Council, Taiwan
TÜBİTAK-SAS Bilateral
Cooperation Projects
SAS-TUBITAK JRP Turecko Scientific and Technological Research
Council of Turkey
V4-Korea Joint Research
Program
V4-Korea JRP Kórea
Česko
Maďarsko
Polsko
– National Research Foundation of Korea
– Ministry of Education, Youth and Sports of
the Czech Republic
– National Research, Development and
Innovation Office of Hungary
– National Centre for Research and
Development of Poland
V4-Japan Joint Research
Program
V4-Japan JRP Japonsko
Česko
Maďarsko
Polsko
– Japan Science and Technology Agency
– Ministry of Education, Youth and Sports of
the Czech Republic
– National Research, Development and
Innovation Office of Hungary
–National Centre for Research and
Development of Poland

Aktuálne výzvy programov JRP budú publikované v sekcii AKTUALITY.