ESA

Cieľom finančnej podpory projektov riešených v rámci Európskej kozmickej agentúry (ESA) z prostriedkov SAV, je prispieť aktívne k zaradeniu SR medzi členské štáty ESA v súlade s podpísanou “Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Európskou kozmickou agentúrou o spolupráci vo výskume a využívaní kozmického priestoru na mierové účely“ zo dňa 28.4.2010. SAV podporuje tie projekty ESA, v ktorých účasť prijímateľov zo SAV nemôže byť financovaná ESA, ani nie je financovaná z iných zdrojov. Ústav uchádzajúci sa o financovanie musí preukázať, že projekt, na ktorý žiada financovanie, bol úspešný v rámci hodnotenia ESA a vyplniť “Žiadosť o finančnú podporu projektu MVTS z rozpočtových prostriedkov SAV pre výskumné grantové projekty ESA“, záložka DOKUMENTY.

Maximálna finančná podpora projektu je 20 000,-EUR na jeden rok riešenia. Finančné pravidlá na udeľovanie grantov SAV na medzinárodné výskumné projekty, prístupné v záložke Dokumenty (odkaz) určujú pravidlá čerpania finančnej podpory (grantu) pre organizácie SAV na riešenie medzinárodných výskumných projektov a zásady hospodárenia s grantom v rámci programu ESA.