Medzinárodné vedecké a vzdelávacie organizácie

ALLEA

ALLEA – All European Academies je Európska federácia akadémií vied a humanitných vied, ktorá zastupuje viac ako 50 akadémií z viac ako 40 krajín Európy. Od svojho založenia v roku 1994 sa ALLEA vyjadruje v mene svojich členov na európskej a medzinárodnej scéne, vyzdvihuje vedu a uľahčuje cezhraničnú vedeckú spoluprácu.

Slovenskú akadémiu vied zastupuje v ALLEA člen Predsedníctva SAV Mgr. Michal Kšiňan, PhD.

EASAC

EASAC – European Academies Science and Advisory Council je nezávislá vedecká organizácia, ktorá pozostáva z vedeckých akadémií členských štátov EÚ, Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie.

Slovenská akadémia vied je aktívnym členom EASAC a zastupuje ju člen Predsedníctva SAV a podpredseda pre 2. Oddelenie vied prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc.

Dokumenty a publikácie EASAC

ISC

International Science Council (ISC)  je mimovládna organizácia s jedinečným globálnym členstvom, ktorá združuje viac ako 200 medzinárodných vedeckých zväzov a združení, ako aj národné a regionálne vedecké organizácie vrátane akadémií a výskumných rád. ISC bol založený v roku 2018 zlúčením International Council for Science (ICSU) a International Social Science Council (ISSC).

Zástupkyňou SAV v ISC je podpredsedníčka pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD.