Program Mobility

Cieľom programu je zefektívnenie podpory medzinárodnej mobility z centrálnych zdrojov SAV tak, aby viedla k vyššej účasti vedcov z SAV v medzinárodných projektových schémach, najmä v rámcových programoch EÚ. Program umožní nadviazať spoluprácu s partnermi z významných pracovísk v Európe a vo svete tak, aby sa vytvorili predpoklady na prípravu spoločných medzinárodných projektov. Potenciál vytvoriť spoločný medzinárodný projekt bude jednou z podmienok udelenia grantu v rámci programu Mobility. Dôležitým aspektom a jedným z kritérií hodnotenia je zapojenie mladých vedeckých pracovníkov (postdoktorandov) a doktorandov do medzinárodnej spolupráce.

Program bilaterálnych mobilitných projektov

Cieľom je rozvoj spolupráce na báze dohody o vzájomnej spolupráci. Podpora je určená pre výskumné tímy, v ktorých minimálne tretinu tvoria postdoktorandi (vedeckí pracovníci do 5 rokov od ukončenia doktorandského štúdia) a/alebo doktorandi. Projekty sú hodnotené na oboch stranách, pričom každá strana podporuje svojich účastníkov v projekte. Jedným z hlavných kritérií udelenia grantu je pridaná hodnota v podobe účasti na výzvach v rámcových programoch EÚ.

Kritériá hodnotenia

 • kvalita návrhu
 • kvalita partnera
 • kvalita žiadateľa
 • miera zapojenia postdoktorandov a doktorandov
 • potenciál zapojenia do medzinárodnej projektovej spolupráce, najmä v rámci rámcových programov EÚ.
Výška podpory: do 5 000 eur/rok
Účel podpory: cestovné náklady vrátane nákladov na ubytovanie
Doba trvania: 24 – 36 mesiacov (podľa podmienok dohody s partnerskou inštitúciou v zahraničí)

Program otvorených mobilitných projektov

Cieľom je rozvoj spolupráce s inštitúciami, s ktorými SAV nemá uzavretú bilaterálnu zmluvu o vzájomnej spolupráci. Podpora je určená pre výskumné tímy, v ktorých minimálne tretinu tvoria postdoktorandi (vedeckí pracovníci do 10 rokov od ukončenia doktorandského štúdia) a/alebo doktorandi. Projekty sú hodnotené na strane SAV.

Kritériá hodnotenia

 • akceptácia zo strany partnerskej inštitúcie
 • kvalita partnera
 • kvalita žiadateľa
 • miera zapojenia postdoktorandov a doktorandov
 • potenciál zapojenia do medzinárodnej projektovej spolupráce, najmä v rámci rámcových programov EÚ.
Výška podpory: do 3 000 eur/rok
Účel podpory: cestovné náklady vrátane nákladov na ubytovanie
Doba trvania: 24 – 36 mesiacov

Program Visit

Ďalším cieľom programu Mobility je podpora krátkodobých pobytov významných zahraničných vedcov v SAV spojených s celoakademickými prednáškami (program Visit). Cieľom programu je možná vzájomná výmena skúseností s významnými osobnosťami svetovej vedy, popularizácia špičkovej svetovej vedy pre širšie akademické aj neakademické publikum, ako aj možné nadviazanie alebo prehĺbenie vzájomnej spolupráce.

Kritériá hodnotenia

 • osobnosť zahraničného vedca
 • program návštevy
 • potenciál budúcej projektovej spolupráce
 • Účel podpory: cestovné náklady a pobyt zahraničného hosťa v SAV
 • Výška podpory: do výšky nákladov, max. do výšky 2 000 eur
Doba trvania: 5 – 7 dní
Počet podporených návrhov: maximálne 4/rok

U všetkých programov je možná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV.

Program základných mobilitných projektov (Mobility Basic)

Pri programe Mobility Basic sa predpokladá podpísanie Dohody o spolupráci s príslušnou vedeckou inštitúciou, rovnako aj Vykonávací protokol, ktorý zaväzuje obe strany spolupracovať na spoločných mobilitných projektoch (každá strana podáva vlastný návrh projektu a každá inštitúcia dáva projekt na evaluáciu). Podľa bodového poradia sa zostaví poradie a vyberie sa na financovanie  počet projektov, ktorý upravuje Vykonávací protokol. Výber odsúhlasí Komisia pre zahraničné styky SAV. Následne financovanie spolupráce neprebieha centrálne, ale formou refundácie (slovenským vedcom bude platiť ubytovanie a stravu prijímajúca strana a SAV bude refundovať náklady na stravu a ubytovanie zahraničných vedeckých pracovníkov).