ERA.Net a Európske partnerstvá

Schému ERA-NET používa Európska komisia od roku 2002 vo svojich Rámcových programoch EU pre výskum a technologický rozvoj (FP6, FP7 a H2020). Hlavným cieľom je podporiť koordináciu a spoluprácu národných výskumných programov v štátoch Európskeho výskumného priestoru (European Research Area – ERA). Schéma vytvára podmienky pre znižovanie fragmentácie výskumu, podporuje výmenu skúseností a zdieľanie prístupu k infraštruktúre v krajinách ERA. Tieto ciele sú dosahované implementáciou spoločných výskumných aktivít, predovšetkým spoločných multilaterálnych výziev na predkladanie návrhov projektov (Joint Transnational Calls). Produktom týchto výziev sú konzorciálne projekty, ktorých náklady hradia jednotlivým členom konzorcií financujúce organizácie na národnej, resp. regionálnej úrovni z vlastného rozpočtu. Už v FP7 Európska komisia zaviedla schému ERA-NET Plus, ktorou prispievala na financovanie projektov z rozpočtu EÚ. Táto podpora sa zvýšila v programe H2020 schémou ERA-NET Cofund. V programe Horizon Europe sú princípy schémy ERA-NET zahrnuté v podpore Európskych partnerstiev.

SAV je jednou z financujúcich organizácií zapojených v programoch schémy ERA-NET. O vstupe do programu, ako aj o zapojení SAV do medzinárodných výziev rozhoduje Predsedníctvo SAV. Svojím uznesením definuje výšku rozpočtu svojej účasti vo výzve, prípadne špecifikuje ďalšie podmienky pre žiadateľov o grant v tejto schéme.

SAV v programoch schémy ERA-NET

Oblasť výskumu Akronym a názov programu Doba
trvania
programu
Status výzvy
Enviromentálny výskum BiodivScen Promoting and implementing joint programming at the international level to reinforce research on the development of scenarios of biodiversity and ecosystem services 10/2017-6/2023 Neplánuje sa
BiodivClim Promoting and implementing joint programming to reinforce transnational research at the crossroad between biodiversity and climate change 9/2019-8/2024 Neplánuje sa
BiodivRestore Promoting & implementing joint programming to reinforce transnational research for the conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity, including a focus on aquatic systems 10/2020-9/2025 Neplánuje sa
Materiálový výskum ERA-MIN2 Implement a European-wide coordination of research and innovation programs on raw materials to strengthen the industry competitiveness and the shift to a circular economy 12/2016-11/2022 Neplánuje sa
ERA-MIN 3 Raw Materials for the Sustainable Development and the Circular Economy 12/2020-11/2025 Otvorená
M-ERA.NET3 ERA-NET for research and innovation on materials and battery technologies, supporting the European Green Deal 3/2021-2/2026 Otvorená
Medicínsky výskum NEURON cofund 2 – ERA NET NEURON in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system 01/2021-12/2025 Plánovaná každoročne
TRANSCAN-3 – ERA-NET: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research 03/2021-2/2025 Plánovaná na r. 2023
Výskum nových technológií EJP RD – European Joint Programme on Rare Diseases 1/2019-12/2023 Neplánuje sa
QuanERA 2 ERA-NET Cofund in Quantum Technologies 01/2021-12/2025 Otvorená
FLAG ERA III The Flagship ERA-NET 12/2018-11/2023 Otvorená
CHIST ERA III European coordinated research on long-term ICT and ICT-based scientific challenges 12/2017-11/2023 Neplánuje sa
CHIST ERA IV European Coordinated Research on Long-term ICT and ICT-based Scientific and Technological Challenges 12/2019-11/2024 Plánovaná každoročne
Humanitné a spoločenské vedy HERA-JRP-PS HERA Joint Research Programme Public Spaces: Culture and Integration in Europe 8/2017-11/2023 Neplánuje sa
CHANSE Collaboration of Humanities And Social Sciences in Europe 1/2021-2/2026 Plánovaná na r. 2023

Európske partnerstvá sú podporované programom Horizon Europe (2021 – 2027) a patria do 2. piliera programu. Partnerstvá môžu zahŕňať širokú škálu aktivít – od financovania výskumných a inovačných projektov, aktivít zameraných na regulačné otázky, podporu uvedenia inovácií na trh až po spoluprácu s užívateľmi pre vytváranie synergií s národnými a regionálnymi programami. Program Horizon Europe predpokladá vznik 49 partnerstiev v troch rôznych formách (spoločne programované, spoločne financované, inštitucionálne). Partnerstvá majú širší súbor aktérov s väčším dosahom, lepšou viditeľnosťou a zvýšenou transparentnosťou. Prispejú tiež k väčšej otvorenosti európskych ekosystémov vedy, výskumu a inovácií (eraportal.sk). Podrobnejšie informácie o európskych partnerstvách v Horizon Europe sú priamo na stránke Európskej komisie.

SAV je partnerom v projekte European Biodiversity Partnership (Biodiversa+). Trvanie projektu európskeho partnerstva Biodiversa+ je od 2021 do 2028. Výzvy na podávanie výskumných projektov budú otvárané každoročne.

SAV je tiež súčasťou konzorcia Era4Health Partnership: Fostering a European Research Area for Health Research od 11. októbra 2023. Partnerstvo ERA4Health financované EÚ spája 33 partnerov a 27 financujúcich organizácií z 22 krajín so spoločným cieľom podporovať translačný výskum na riešenie potrieb verejného zdravia. ERA4Health potrvá sedem rokov od 1. novembra 2022 do 31. októbra 2029 a je rozdelené do dvoch fáz. Fáza 1: Realizujú sa 4 spoločné výzvy zamerané na výživu a choroby súvisiace so životným štýlom, kardiovaskulárne choroby a nanomedicínu. Prvé dve, Cardinnov a HealthEquity, boli spustené a ukončené v roku 2023. V súčasnosti sa pracuje na ďalších dvoch výzvach, ktorých spustenie sa očakáva v roku 2024: NANOTECMEC a NutriBrain. Fáza 2: Očakávajú sa, že ďalšie spoločné výzvy zamerané na klinické štúdie iniciované medzinárodnými výskumnými pracovníkmi.

Partnerstvo Water4AllWater Security for the Planet – je program financovania vedeckého výskumu o vode. Na spolufinancovaní sa podieľa Európska Únia v rámci programu Horizont Európa. Združuje partnerov z 81 organizácii z 31 krajín sveta (23 štátov EÚ, Brazília, Gruzínsko, Izrael, Južná Afrika, Moldavsko, Nórsko, Spojené kráľovstvo, Turecko a Tunisko). Ide o zástupcov celého reťazca vodného výskumu, vývoja a inovácii (akedemického aj privátneho sektora), organizácií financujúcich výskum, národných vodohospodárskych orgánov a združení. Parterstvo začalo svoju činnosť v júni 2022. Do roku 2029 bude svojimi aktivitami prispievať k riešeniu problémov súvisiacich s vodou, či už v súvislosti s klimatickými zmenami, trvalo udržateľného rozvoja využívania vodných zdrojov, alebo kokurencieschopnosti a rastu EÚ. Strategická výskumná a inovačná agenda Water4All sa snaží zosúladzovať národné programy a odstraňovať fragmentáciu výskumu v danej oblasti. Stanovuje kľúčové výskumné a inovačné témy, ktorými by sa partnerstvo malo zaoberať v nasledujúcich rokoch, aby riešilo veľkú výzvu týkajúcu sa vody pre všetkých. Pri plnení stanovených cieľov bude partnerstvo Water4All spolupracovať s ďalšími i výskomno-inovatívnymi iniciatívami, predovšetkým s misiou EÚ “Restore our Ocean and Waters by 2030” a s inými EU partnerstvami (Biodiversity partnership, Sustainable Blue economy partnership, Driving Urban Transition partnership). SAV je súčasťou partnerstva Water4All od počiatkov jeho kreovania v roku 2020. Predsedníctvo SAV vyčlenilo indikatívny rozpočet 240 000 € pre každoročné výzvy Water4All na podávanie projektov s cieľom podporiť 2 výskumné projekty v každej výzve.