Národné komitéty

Národné komitéty SR sú združenia vedcov z rôznych vedných odborov, ktoré navonok reprezentujú SR v príslušných medzinárodných vedeckých úniách. SAV registruje aktívne členstvo v 21 národných komitétoch SR, z ktorých 15 zastrešuje medzinárodná organizácia ISC. Agendu súvisiacu s Národnými komitétmi SR vedie OMS v spolupráci s podpredsedom SAV pre zahraničné styky. Národní reprezentanti NK SR každoročne predkladajú na OMS Správu o činnosti NK a ďalšie požadované informácie o NK. Na základe požiadaviek NK SAV hradí ich členské príspevky zastrešujúcim medzinárodných vedeckým úniám a tiež prispieva na účasť predstaviteľov týchto komitétov na medzinárodných konferenciách a valných zhromaždeniach.