Podpora projektov MVTS B

Ide o podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce, ktoré dostávajú finančné prostriedky zo zahraničia a neprechádzajú domácou evaluáciou. O pridelení týchto prostriedkov rozhoduje Predsedníctvo SAV na základe návrhu Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu.

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=sas-commission&commission_no=6

Podmienky, termíny uzávierok na podávanie žiadostí („Žiadosť o finančnú podporu projektu MVTS z rozpočtových prostriedkov SAV“) a formulár žiadosti, sú dostupné v dokumente Zásady prideľovania finančných prostriedkov SAV na podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v záložke  Dokumenty (odkaz). Projekty MVTS B sú zo strany SAV podporované počas celej doby riešenia vyjadrenej počtom mesiacov a finančné prostriedky sú pridelené adresne na projekt.