O nás

Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu Slovenskej akadémie vied zabezpečuje bilaterálnu a multilaterálnu medzinárodnú vedeckú a technickú spoluprácu (MVTS).Jeho činnosť riadi podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky a jej zástupcovia. Odbor koordinuje a zabezpečuje účasť SAV v rôznych programoch ako ERA-Net, Európske partnerstvá, Spoločné výskumné projekty SAV, bilaterálny program Mobility a iné. Podporuje excelentný výskum a zvyšuje možnosť vedcov SAV uspieť vo výzvach European Research Council (ERC) cez programy Seal of Excellence alebo SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants. Odbor poskytuje poradenskú a konzultačnú činnosť pre výskumných pracovníkov SAV vyplývajúcu z účasti SAV v uvedených programoch a tiež sa stará o prípravu a realizáciu výziev na základe záväzkov SAV.

Odbor zabezpečuje organizáciu medzinárodných konferencií, stretnutí a vedeckých seminárov na bilaterálnej i multilaterálnej úrovni. Spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, predovšetkým s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Pripravuje tiež Dohody a Memorandá o spolupráci so zahraničnými partnerskými organizáciami.

Odbor tiež zabezpečuje vyslania predstaviteľov SAV do zahraničia a aktívne sa podieľa na príprave návštev významných vedeckých osobností z celého sveta na pôde SAV. V spolupráci so sekretariátom predsedu SAV zabezpečuje prijímanie zahraničných a slovenských veľvyslancov.

Ďalším pilierom činnosti Odboru je spolupráca s medzinárodnými vedeckými organizáciami, ako sú ALLEA (All European Academies), EASAC (European Academies Science Advisory Council) a ISC (International Science Council).  V  spolupráci s týmito inštitúciami sa snaží propagovať osvetu   verejnej mienky založenú na vedeckých poznatkoch. Slobodný a zodpovedný vedecký výskum totiž umožňuje rozhodovanie o dôležitých globálnych otázkach  na základe podložených faktov a  zároveň zamedzuje šíreniu nebezpečných dezinformácií.

Odbor medzinárodnej spolupráce koordinuje alebo sa zúčastňuje na činnosti štyroch komisií: Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu, Komisie pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov,  Komisie SAV pre zahraničné styky a Komisie SAV pre rovnosť príležitostí.