Otvorená výzva 16th Call for SAS-NSTC Joint Research Projects (JRP)

Slovenská akadémia vied v spolupráci s National Science and Technology Council (Taiwan) vyhlasuje 16. výzvu na podávanie spoločných slovensko-taiwanských výskumných projektov 16th Call for SAS-NSTC Joint Research Projects.

Ciele výzvy: Cieľom výzvy je podporiť bilaterálne projekty základného i aplikovaného výskumu realizované v úzkej súčinnosti výskumníkov zo SAV a partnerov z výskumných inštitúcií na Taiwane. Očakáva sa, že spolupráca na týchto projektoch povedie k podávaniu ďalších spoločných projektov v európskych a iných medzinárodných výzvach.

Výzva je otvorená pre uchádzačov zo všetkých vedných oblastí bez tematického obmedzenia. Obzvlášť vítané sú projektové návrhy z humanitných a spoločenských vied.

Podmienky účasti: Podmienky účasti pre slovenských a taiwanských partnerov sú definované oboma financujúcimi organizáciami zvlášť v paralelne publikovanej výzve. Podmienky účasti SAV vo výzve sú v dokumente tu a finančné pravidlá, oprávnené náklady v dokumente tu.

Ďalšie podmienky účasti sú definované v dokumente Call Text and Guidelines. Informácie pre taiwanských partnerov sú zverejnené na:

https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/rfpDetail/cdf8e52e-3090-472a-ae90-446d0d681881?fbclid=IwAR2SoEspwA59EunEGcWrm_DOGC06y0YHPJ4Vwf8wU_24DSh7KGirC9EXLak

Ako hlavný riešiteľ (PI) do výzvy zapojiť iba zamestnanec SAV s viac ako 50-percentným úväzkom na organizácii, za ktorú projektový návrh podáva. Pokiaľ to podmienky výzvy nešpecifikujú inak, ostatní riešitelia (okrem doktorandov) musia mať pracovný úväzok s tou istou alebo inou organizáciou SAV.

Trvanie projektov: 12 – 36 mesiacov (štart január 2025)

Indikatívny rozpočet: Tímy zo SAV sa môžu  uchádzať o financovanie do výšky 120 000 € (z čoho 45 000 € je povinná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV) na 3 roky. Predsedníctvo SAV vyčlenilo prostriedky na financovanie 2 projektov. Financovanie 3. projektu je možné v prípade, že pôjde o projekt z oblastí spoločenských a humanitných vied.

Harmonogram výzvy

Otvorenie výzvy1. apríl 2024
Uzávierka podávania projektových návrhov24. máj 2024
Stretnutie Komisie SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektovseptember/zač. októbra 2024
Stretnutie SAS-NSTC (rozhodnutie o financovaní)október 2024
Oznámenie výsledkovnovember 2024
Štart projektov1. január 2025

Všetky žiadosti spolu s prílohami sa podávajú výlučne v online module Calls of the Department of International Cooperation dostupnom v Intranete SAV. Projekt sa považuje za podaný až po elektronickom schválení štatutárom (resp. zástupcom štatutára) príslušného ústavu.

Call text and guidelines SAS NSTC 2024          

Call 2024 Letter of Commitment

Call 2024 Proposal Form

Budget SAS

Manual_riaditel-riaditelka_online modul

Všeobecný manuál_online modul

KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Silvia Kecerová, PhD.

T:+ 421 2 57510 118

@: kecerova@up.upsav.sk