Otvorená výzva na podávanie návrhov projektov SAV-CSIC v rámci programu Mobility na obdobie 2025-2026

Odbor medzinárodnej spolupráce vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci programu Mobility s pracoviskami Španielskej národnej rady pre výskum (CSIC) na obdobie 2025 – 2026.

Harmonogram výzvy

14. jún 2024Otvorenie výzvy
13. september 2024Ukončenie výzvy
Október 2024Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou pre zahraničné styky SAV
November 2024Porovnanie a odsúhlasenie výsledkov oboma partnerskými organizáciami a Predsedníctvo SAV
December 2024Oznámenie výsledkov

Všeobecné podmienky

 • Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky.
 • Návrh projektu (max. 3 strany) musí byť podaný hlavnými riešiteľmi tímov na oboch stranách.
 • Projekty budú posúdené nezávislými hodnotiteľmi a príslušnou komisiou zvlášť na španielskej a slovenskej strane. Konečné rozhodnutie o financovaní projektov na slovenskej strane je v kompetencii Predsedníctva SAV.
 • Na financovanie budú vybraté 3 (tri) dvojročné mobilitné projekty.
 • Maximálny finančný príspevok je 5 000 eur na projekt na jeden rok.
 • Posudzovať sa bude najmä obsah projektu a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok).
 • Aspoň 1/3 tímu musí byť tvorená mladými vedeckými pracovníkmi alebo PhD. študentami.
 • Vedeckí pracovníci zodpovední za projekt musia odovzdať správu o priebehu riešenia projektu a finančný report za každý rok riešenia projektu.
 • Návrhy projektov musia byť podané v anglickom jazyku v stanovenom termíne výlučne prostredníctvom intranetovej online prihlášky.
 • Na podanie návrhu projektu je potrebné prihlásiť sa do intranetu SAV, kliknúť na intranetové práva, štandardné práva,  vybrať bilaterálnu mobilitnú výzvu a vyplniť online prihlášku. Po zadaní a odoslaní bude návrh projektu postúpený riaditeľovi/riaditeľke vášho ústavu SAV na schválenie. Návrh projektu schválený riaditeľom/riaditeľkou bude automaticky postúpený Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV. Všetky návrhy projektov musia byť schválené/odoslané riaditeľmi/riaditeľkami ústavov SAV najneskôr do 13. septembra 2024.
 • Pri podaní návrhu projektu postupujte podľa priložených pokynov

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Lucia Kürthiová

@: kurthiova@up.upsav.sk

T:+ 421 2 57510 139