Otvorená výzva na podávanie návrhov projektov SAV-MAV v rámci programu Mobility na obdobie 2025-2026

Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci programu Mobility s pracoviskami Maďarskej akadémie vied na obdobie 2025 – 2026.

Harmonogram výzvy

1. júl 2024Otvorenie výzvy
30. september 2024Ukončenie výzvy
Október 2024Hodnotenie externými hodnotiteľmi a Komisiou pre zahraničné styky SAV
November 2024Porovnanie a odsúhlasenie výsledkov oboma partnerskými organizáciami
December 2024Schválenie projektov v Predsedníctve SAV, oznámenie výsledkov

Všeobecné podmienky

 • Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky.
 • Návrh projektu (max. 3 strany) musí byť podaný hlavnými riešiteľmi tímov na oboch stranách.
 • Projekty budú posúdené nezávislými hodnotiteľmi a príslušnou komisiou zvlášť na maďarskej a slovenskej strane. Konečné rozhodnutie o financovaní projektov na slovenskej strane je v kompetencii predsedníctva SAV.
 • Na financovanie bude vybratých najviac 7 (sedem) dvojročných mobilitných projektov.
 • Maximálny finančný príspevok je 1 500 eur na projekt na jeden rok.
 • Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, pridaná hodnota vzájomnej bilaterálnej spolupráce a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok).
 • Aspoň 1/3 tímu musí byť tvorená mladými vedeckými pracovníkmi alebo PhD. študentami.
 • Vedeckí pracovníci zodpovední za projekt musia odovzdať správu o priebehu riešenia projektu a finančný report za každý rok riešenia projektu.
 • Návrhy projektov musia byť podané v anglickom jazyku v stanovenom termíne výlučne prostredníctvom intranetovej online prihlášky.
 • Na podanie návrhu projektu je potrebné prihlásiť sa do intranetu SAV, vybrať si bilaterálnu mobilitnú výzvu a vyplniť online prihlášku. Po zadaní a odoslaní bude návrh projektu postúpený riaditeľovi/riaditeľke vášho ústavu SAV na schválenie. Návrhu projektu schválený riaditeľom/riaditeľkou bude automaticky postúpený Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV. Všetky návrhy projektov musia byť schválené/odoslané riaditeľmi/riaditeľkami ústavov SAV najneskôr do 30. septembra 2024.
 • Pri podaní slovensko-maďarského návrhu projektu postupujte podľa priložených pokynov.

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. František Fundárek, CSc.

T.: +421 2 5751 0138

@: fundarek@up.upsav.sk