Otvorená výzva pre projekty v rámci Open Mobility Programu na roky 2025 – 2026

Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na podávanie návrhov projektov v rámci programu otvorenej mobility (Open Mobility Program). Jej cieľom je rozvoj spolupráce s inštitúciami, s ktorými SAV nemá uzavretú bilaterálnu dohodu.

Harmonogram výzvy

3. apríl 2024                            Otvorenie výzvy  
28. jún 2024Ukončenie výzvy
September/Október  2024      Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou KZS na slovenskej strane  
November 2024                         Odsúhlasenie Predsedníctvom SAV a oznámenie výsledkov riešiteľom  

Všeobecné podmienky:

 • Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery.
 • Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt.
 • Nevyhnutnou súčasťou žiadosti je pozývací list od budúcej hosťujúcej inštitúcie (vzor v prílohe). Hosťujúcou inštitúciou nemôže byť žiadna inštitúcia, s ktorou už má SAV uzavretú bilaterálnu dohodu (Talianska národná rada pre výskum(CNR), Španielska národná rada pre výskum (CSIC), Akadémia vied Českej republiky, Bulharská akadémia vied, Srbská akadémia vied a umení, Rumunská akadémia vied, Poľská akadémia vied, Maďarská akadémia vied, Slovinská akadémia vied a umení,Národná rada pre výskum a technológie (NSTC)-Taiwan, ani Turecká rada pre výskum a technológie (TȔBITAK).
 • Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky.
 • Návrh projektu musí byť podaný hlavným riešiteľom z organizácie  SAV online.
 • Projekty budú posúdené dvoma nezávislými hodnotiteľmi a Komisiou pre zahraničné styky SAV. Konečné rozhodnutie o financovaní projektov je v kompetencii Predsedníctva SAV.
 • Na financovanie bude vybratých 5 dvojročných mobilitných projektov.
 • Maximálny finančný príspevok je 3 000 eur na projekt na jeden rok, 6 000 eur na dva roky.
 • Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, renomé hosťujúcej inštitúcie,  možnosť ďalšej spolupráce s hosťujúcou inštitúciou a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok).
 • Aspoň 1/3 tímu musí byť tvorená mladými vedeckými pracovníkmi (do 5 rokov od ukončenia doktorandského štúdia) alebo študentami.
 • Vedeckí pracovníci zodpovední za projekt musia odovzdať správu o priebehu riešenia projektu a finančný report za každý rok riešenia projektu.
 • Návrhy projektov musia byť podané v anglickom jazyku v stanovenom termíne výlučne prostredníctvom intranetovej online prihlášky.
 • Na podanie návrhu projektu je potrebné prihlásiť sa do intranetu SAV – intranetové práva – štandardné práva – vybrať Open Mobility a vyplniť online prihlášku. K prihláške je potrebné priložiť akceptačný list zahraničnej inštitúcie podľa priložených inštrukcií a pripojiť ho priamo k elektronickej prihláške v sekcii „Prílohy“. Je potrebné tiež vyplniť tzv. „Outline of the Project“ a pripojiť ho v k prihláške v sekcii „Prílohy“. Po zadaní a odoslaní bude návrh projektu postúpený riaditeľovi/riaditeľke organizácie SAV na schválenie. Návrhu projektu schválený riaditeľom/riaditeľkou bude automaticky postúpený Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV. Všetky návrhy projektov musia byť schválené/odoslané riaditeľmi/riaditeľkami organizácií SAV najneskôr do 28. júna 2024.
 • Pri podaní návrhu projektu Open Mobility postupujte podľa priložených pokynov.

KONTAKTNÁ OSOBA

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

T: +421 2 57510 179

@: dolna@up.upsav.sk