Otvorená výzva SAV-EAV 2023

Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci programu Basic Mobility s Estónskou akadémiou vied na obdobie 2024 – 2025.

Harmonogram výzvy

15. máj 2023Otvorenie výzvy
30. jún 2023Ukončenie výzvy
September/Október 2023Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou pre zahraničné styky SAV
November 2023Porovnanie a odsúhlasenie výsledkov oboma partnerskými organizáciami a Predsedníctvo SAV
December 2023Oznámenie výsledkov

Všeobecné podmienky

  • Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky.
  • Návrh projektu (max. 3 strany) musí byť podaný hlavnými riešiteľmi tímov na oboch stranách.
  • Projekty budú posúdené nezávislými hodnotiteľmi a príslušnou komisiou zvlášť na estónskej a slovenskej strane. Konečné rozhodnutie o financovaní projektov na slovenskej strane je v kompetencii predsedníctva SAV.
  • Na financovanie budú vybraté najviac 3 (tri) dvojročné mobilitné projekty.
  • Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, pridaná hodnota vzájomnej bilaterálnej spolupráce a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok).
  • Aspoň 1/3 tímu musí byť tvorená mladými vedeckými pracovníkmi alebo PhD. študentami.
  • Návrhy projektov musia byť podané v anglickom jazyku v stanovenom termíne výlučne prostredníctvom intranetovej online prihlášky.
  • Na podanie návrhu projektu je potrebné prihlásiť sa do intranetu SAV, vybrať si bilaterálnu mobilitnú výzvu a vyplniť online prihlášku. Po zadaní a odoslaní bude návrh projektu postúpený riaditeľovi/riaditeľke vášho ústavu SAV na schválenie. Návrhu projektu schválený riaditeľom/riaditeľkou bude automaticky postúpený Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV. Všetky návrhy projektov musia byť schválené/odoslané riaditeľmi/riaditeľkami ústavov SAV najneskôr do 30. júna 2023.
  • Pri podaní slovensko-estónskeho návrhu projektu postupujte podľa priložených pokynov.

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. František Fundárek, CSc.

T.: + 421 2 5751 0138

@: fundarek@up.upsav.sk