Pre-announcement: Call for bilateral SAS-DAAD projects (Germany) for the period 2023 – 2024

Odbor medzinárodnej spolupráce SAV informuje, že bude vypísaná výzva SAS-DAAD (German Academic Exchange Service). Ide o spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby, zameraný na podporu zintenzívnenia vedeckej spolupráce medzi SR a Nemeckom. Výzva bude otvorená pre uchádzačov zo všetkých vedných oblastí bez tematického obmedzenia.

Predbežný harmonogram výzvy

11. apríl 2022                             Otvorenie výzvy
30. jún 2022                               Ukončenie výzvy  
September/Október  2022      Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou SAV a MŠVVaŠ SR                                        
November 2022                         Porovnanie a odsúhlasenie výsledkov oboma partnerskými organizáciami  
December 2022                         Oznámenie výsledkov  
Január 2023                                Začiatok poskytovania podpory  

SAV v spolupráci s MŠVVaŠ SR a s DAAD podporí najlepšie hodnotené projekty. SAV spätne ústavom refunduje náklady na ubytovanie a stravu pre nemeckých vedeckých pracovníkov. Slovenskí vedeckí pracovníci dostanú od DAAD príspevok na ubytovanie a stravu v Nemecku. Projekty sú dvojročné, bez možnosti predĺženia.

Podmienky a spôsob podania návrhov projektov budú zverejnené dňa 11. apríla 2022.

KONTAKTNÁ OSOBA

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

T: +421 2 57510 179

@: dolna@up.upsav.sk