Pre-announcement: Slovak-Polish call for bilateral cooperation for the period 2023 – 2024

Odbor medzinárodnej spolupráce predbežne informuje o pripravovanej výzve na podávanie bilaterálnych mobilitných návrhov projektov v rámci spolupráce Slovenskej akadémie vied a Poľskej akadémie vied. Výzva bude otvorená pre uchádzačov zo všetkých vedných oblastí.

Predbežný harmonogram výzvy

20. apríl 2022Otvorenie výzvy
17. jún 2022Ukončenie výzvy
September/Október 2022Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou pre zahraničné styky SAV
November 2022Porovnanie a odsúhlasenie výsledkov oboma partnerskými organizáciami a Predsedníctvo SAV
December 2022Oznámenie výsledkov

SAV plánuje podporiť 7 dvojročných mobilitných projektov sumou 1500 Eur  na projekt na jeden rok. Podmienky a spôsob podania návrhov projektov budú zverejnené dňa 20. apríla 2022.

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. František Fundárek, CSc.

T: +421 2 57510 138

@: fundarek@up.upsav.sk