Vedecko – výskumné stáže vo Francúzsku

Odbor medzinárodnej spolupráce SAV odporúča do pozornosti štipendiá, ktoré ponúka veľvyslanectvo Francúzskej republiky a Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na vedecko-výskumné pobyty vo Francúzsku v dĺžke trvania 1-3 mesiace v roku 2024.

 Cieľom programu je umožniť získanie nových vedeckých zručností alebo prístup k novým technológiám nedostupným na Slovensku s cieľom nadviazať spoluprácu medzi francúzskym a slovenským pracoviskom v prioritných vedeckých oblastiach. Žiadosť sa podáva individuálne jednotlivými uchádzačmi, avšak podpora francúzskeho aj slovenského vedeckého kolektívu bude jedným z hlavných hodnotiacich kritérií.

Výhody:

Zo štatútu štipendistu francúzskej vlády vyplývajú nasledovné výhody

 • Štipendium francúzskej vlády vo výške 1704 € do 2055 € mesačne v závislosti od statusu uchádzača, na jeden až tri mesiace;
 • Zabezpečenie ubytovania prostredníctvom agentúry Campus France;
 • Doktorandom a výskumným pracovníkom slovenských vysokých škôl hradí cestovné náklady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Harmonogram

 • Otvorenie výzvy na podávanie žiadostí : 4. september 2023
 • Uzávierka žiadostí: 4. november 2023
 • Pohovory s uchádzačmi prebehnú v týždni od 20. do 22. novembra 2023
 • Zverejnenie výsledkov: 27. novembra 2023
 • Nástup na pobyt: v období medzi 1. januárom a 31. decembrom 2024.

Kontakt pre zasielanie žiadostí a doplňujúce informácie:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu
E-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr
Tel: + 421 918 563 113

Podmienky účasti:

Výzva je určená pre slovenských a zahraničných výskumných pracovníkov, ktorí sú ku dňu podania žiadosti zapísaní na doktorandskom štúdiu alebo obhájili doktorát, a ktorí pôsobia na Slovensku vo vysokoškolských inštitúciách alebo vo výskumných organizáciách.

Hodnotiace kritériá:

Zmiešaná francúzsko-slovenská komisia bude hodnotiť kvalitu samotnej žiadosti uchádzača, vedecký projekt so zameraním na pobyt vo Francúzsku, ako aj prínos pre francúzsko-slovenskú vedeckú spoluprácu. Uprednostnené budú nové žiadosti, ktoré ešte nezískali podporu Francúzskeho veľvyslanectva.

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku podporujú rovnosť medzi mužmi a ženami a budú sa snažiť dosiahnuť paritné zastúpenie pri výbere uchádzačov.

Oblasti výskumu:

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určili ako prioritné tieto témy na rok 2023:

 • umenie a kultúrna tvorba;
 • zdravotné vedy
 • poľnohospodárske a potravinárske technológie;
 • technológie prispievajúce k úsporám energie;
 • reakcie na environmentálnu krízu.

Témy na rok 2024 budú zverejnené čoskoro. Žiadosti z iných vedných odborov budú taktiež akceptované.

Žiadosť o štipendium:

Žiadosť pozostáva z formuláru žiadosti a nasledovných požadovaných príloh (v anglickom alebo francúzskom jazyku)

 • Formulár žiadosti;
 • Životopis výskumného pracovníka;
 • Prezentácia vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má uskutočniť pobyt (maximálne 2 strany);
 • Motivačný list s predstavením cieľu výskumného pobytu a očakávanými výsledkami s uvedením plánovaných dátumov pobytu vo Francúzsku (maximálne 2 strany);
 • Pozývací list vedúceho oddelenia francúzskeho prijímajúceho pracoviska pokiaľ možno s odôvodnením (vo francúzštine alebo angličtine);
 • Súhlas vedúceho slovenského pracoviska s účasťou na výskumnom pobyte vo Francúzsku pokiaľ možno s odôvodnením (v angličtine alebo francúzštine).
 • Viac informácií: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-doktorandov-a-na-post-doc/