Výzva na podávanie bilaterálnych SAV – DAAD (Nemecko) návrhov projektov na obdobie 2025 – 2026

Slovenská akadémia vied otvára výzvu na podávanie spoločných bilaterálnych SAV – DAAD projektov vedeckej spolupráce na roky 2025 – 2026.

Harmonogram výzvy

3. apríl 2024                            Otvorenie výzvy v SAV a DAAD
28. jún 2024  Ukončenie výzvy v SAV a v DAAD
September/Október  2024    Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou SAV a MŠVVaŠ SR                                        
November 2024                  Zmiešaná slovensko – nemecká komisia  
December 2024                       Oznámenie výsledkov  
Január 2025                                Začiatok realizácie projektu  

Všeobecné podmienky

 • Spoločný program výmeny vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou akadémiou vied a Nemeckou akademickou výmennou službou (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a Nemeckom.
 • Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery, ide o mobilitný typ programu.
 • Žiadateľ zo SAV si musí nájsť nemeckú partnerskú organizáciu, s ktorou bude projekt podávať.
 • Výška podpory v SAV je pre jeden projektový tím na jeden rok 4 000 eur, t. j. na dva roky je to spolu 8 000 eur. Finančné prostriedky na projekt budú pridelené na začiatku roku 2025 hlavnému riešiteľovi a jeho tímu prostredníctvom jeho organizácie.
 • Hradiť možno cestovné, pobytové náklady  a stravné súvisiace s cestou slovenských vedcov v Nemecku. Oprávnenými nákladmi sú aj poistenie a verejná doprava v Nemecku. Projekt sa riadi Finančnými pravidlami pre mobilitné projekty: https://oms.sav.sk/wp-content/uploads/Fin.pravidla_granty-progr.Mobility.pdf
 • Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt (hlavný riešiteľ), okrem neho môžu byť členmi tímu ešte max. dvaja vedľajší riešitelia.
 • Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky, bez možnosti predĺženia.
 • Návrh projektu musí byť podaný hlavnými riešiteľmi tímov na oboch stranách, online.
 • Výzvu DAAD nájdete tu: https://www2.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57739566
 • Projekty budú posúdené nezávislými hodnotiteľmi a príslušnou komisiou zvlášť na nemeckej a slovenskej strane. Konečné rozhodnutie o financovaní projektov je v kompetencii zmiešanej komisie medzi DAAD, SAV a MŠVVaŠ SR.
 • Rozhodnutie o počte podporených projektov závisí od možností DAAD a kvality podaných projektov. SAV môže finančne podporiť maximálne 4 projekty ročne.
 • Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, súlad medzi stanovenými cieľmi a výsledkami projektu, jeho celkový impakt, pridaná hodnota vzájomnej bilaterálnej spolupráce a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok).
 • Aspoň 1/3 tímu musí byť tvorená mladými vedeckými pracovníkmi alebo PhD. študentami. Vedeckí pracovníci zodpovední za projekt musia odovzdať správu o priebehu riešenia projektu a finančný report za každý rok riešenia projektu.
 • Návrhy projektov musia byť podané v anglickom jazyku v stanovenom termíne výlučne prostredníctvom intranetovej online prihlášky s nahratím prílohy – Application form SAV – DAAD.
 • Na podanie návrhu projektu je potrebné si najprv stiahnuť z výzvy prílohu – Application form DAAD-SAS, vyplniť celý formulár (po dohode s partnerskou inštitúciou), uložiť si ho v počítači vo formáte pdf. Následne je potrebné sa prihlásiť sa do intranetu SAV, vybrať si SAV-DAAD výzvu, vyplniť online prihlášku a nahrať prílohu vo formáte pdf – Application form DAAD-SAS. Po zadaní a odoslaní bude návrh projektu postúpený riaditeľovi/riaditeľke organizácie SAV na schválenie. Návrh projektu schválený riaditeľom/riaditeľkou bude automaticky postúpený Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV. Všetky návrhy projektov musia byť schválené/odoslané riaditeľmi/riaditeľkami organizácií SAV najneskôr do 28. júna 2024.

KONTAKTNÁ OSOBA

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

T: +421 2 57510 179

@: dolna@up.upsav.sk