Výzva na podávanie SAV-BAV návrhov projektov na obdobie 2023-2024

Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov projektov v rámci programu Mobility s pracoviskami Bulharskej akadémie vied na obdobie 2023 – 2024.

Harmonogram výzvy

1. apríl 2022Otvorenie výzvy
31. máj 2022Ukončenie výzvy
September/Október 2022Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou pre zahraničné styky SAV
November 2022Porovnanie a odsúhlasenie výsledkov oboma partnerskými organizáciami a Predsedníctvo SAV
December 2022Oznámenie výsledkov

Všeobecné podmienky

 • Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky.
 • Návrh projektu (max. 3 strany) musí byť podaný hlavnými riešiteľmi tímov na oboch stranách.
 • Projekty budú posúdené nezávislými hodnotiteľmi a príslušnou komisiou zvlášť na bulharskej a slovenskej strane. Konečné rozhodnutie o financovaní projektov na slovenskej strane je v kompetencii predsedníctva SAV.
 • Na financovanie bude vybratých najviac 5 (päť) dvojročných mobilitných projektov.
 • Maximálny finančný príspevok je 2 000 eur na projekt na jeden rok.
 • Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, pridaná hodnota vzájomnej bilaterálnej spolupráce a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčiek).
 • Aspoň 1/3 tímu musí byť tvorená mladými vedeckými pracovníkmi alebo PhD. študentami.
 • Vedeckí pracovníci zodpovední za projekt musia odovzdať správu o priebehu riešenia projektu a finančný report za každý rok riešenia projektu.
 • Návrhy projektov musia byť podané v anglickom jazyku v stanovenom termíne výlučne prostredníctvom intranetovej online prihlášky.
 • Na podanie návrhu projektu je potrebné prihlásiť sa do intranetu SAV, vybrať si bilaterálnu mobilitnú výzvu a vyplniť online prihlášku. Po zadaní a odoslaní bude návrh projektu postúpený riaditeľovi/riaditeľke vášho ústavu SAV na schválenie. Návrhu projektu schválený riaditeľom/riaditeľkou bude automaticky postúpený Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV. Všetky návrhy projektov musia byť schválené/odoslané riaditeľmi/riaditeľkami ústavov SAV najneskôr do 31. mája 2022.
 • Pri podaní slovensko-bulharského návrhu projektu postupujte podľa priložených pokynov.

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Lucia Kürthiová

T: +421 2 57510 139

@: kurthiova@up.upsav.sk