Výzva v rámci pogramu Mobility Visit na rok 2023

Cieľ

Program Mobility Visit je určený na podporu krátkodobých pobytov významných zahraničných vedcov v SAV spojených s celoakademickými prednáškami. Jeho cieľom je vzájomná výmena skúseností s významnými osobnosťami svetovej vedy, popularizácia špičkovej svetovej vedy pre širšie akademické aj neakademické publikum, ako aj možné nadviazanie a prehĺbenie vzájomnej spolupráce.

Začiatok výzvy: 1. 3. 2023

Koniec výzvy: 30. 4. 2023

Doba trvania návštevy: 5 – 7 dní

Počet podporených návrhov na rok 2023: maximálne 4

Spôsob podávania žiadosti:

Štatutárny zástupca organizácie SAV podáva na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (OMS) žiadosť – Návrh na prefinancovanie návštevy vedca zo zahraničia (príloha). K návrhu je potrebné pripojiť CV pozývaného hosťa.

Hodnotenie:

Všetky doručené žiadosti budú posudzované  Komisiou pre zahraničné styky SAV, ktorá zostaví poradie žiadostí, ktoré navrhuje podporiť.

Výsledky budú známe do 22. 5. 2023. OMS zverejní výsledky na svojej webovej stránke (https://oms.sav.sk/) a zároveň ich zašle príslušným štatutárnym zástupcom. Podporené môžu byť maximálne 4 návrhy.

Financovanie:

Výška podpory: do výšky nákladov, max. do výšky 2000 eur/ hosť.

Financovanie sa uskutoční pre organizáciu SAV formou refundácie nákladov po odchode hosťa. Žiadosť o refundáciu nákladov musí obsahovať všetky finančné doklady, ktoré sa viažu k návšteve zahraničného hosťa (faktúry, cestovné lístky, pokladničné doklady a pod.), ktorých kópie sa zasielajú po ukončení pobytu na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV.

Informácie:

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV

dolna@up.upsav.sk