Výzva v rámci pogramu Mobility Visit na rok 2024

Cieľ

Program Mobility Visit je určený na podporu krátkodobých pobytov významných zahraničných vedcov v SAV spojených s celoakademickými prednáškami. Jeho cieľom je vzájomná výmena skúseností s významnými osobnosťami svetovej vedy, popularizácia špičkovej svetovej vedy pre širšie akademické aj neakademické publikum, ako aj možné nadviazanie a prehĺbenie vzájomnej spolupráce.

Začiatok výzvy: 25. 10. 2023

Koniec výzvy: 30. 11. 2023

Doba trvania návštevy: 5 – 7 dní

Počet podporených návrhov na rok 2024: maximálne 4

Spôsob podávania žiadosti:

Zástupca organizácie SAV podáva prihlášku elektronicky cez intranet  (intranetové práva, Calls of the Department of International Cooperation, zvolí si príslušný formulár Visit, rok podania 2023 a vyplní). Na podanie návrhu projektu je potrebné prihlásiť sa do intranetu SAV, kliknúť na intranetové práva, štandardné práva,  vybrať mobilitnú výzvu Visit a vyplniť online prihlášku. Po zadaní a odoslaní bude návrh projektu postúpený riaditeľovi/riaditeľke vášho ústavu SAV na schválenie. Návrh projektu schválený riaditeľom/riaditeľkou bude automaticky postúpený Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV. Všetky návrhy projektov musia byť schválené/odoslané riaditeľmi/riaditeľkami ústavov SAV najneskôr do 30. novembra 2023. K žiadosti je potrebné doložiť CV pozývaného hosťa. V prípade, že žiadosť podáva štatutárny zástupca, schvaľuje ju elektronicky jeho zástupca.

V žiadosti je potrebné uviesť:

  • CV pozývaného hosťa
  • predpokladaný termín návštevy
  • predpokladaný termín celoakademickej prednášky
  • predbežný rozpočet na cestu a ubytovanie
  • v krátkosti zadefinovaný prínos pre SAV, príp. širšie publikum

Hodnotenie:

Všetky doručené žiadosti budú zaslané Komisii SAV pre zahraničné styky,  tá na svojom zasadnutí v decembri 2023 zostaví poradie, v akom navrhuje žiadosti podporiť.

Výsledky budú známe do konca decembra 2023. OMS oboznámi všetkých žiadateľov o výsledku.

Financovanie:

Výška podpory: do výšky nákladov, max. do výšky 2 000 eur/ hosť.

Financovanie sa uskutoční pre organizáciu SAV formou refundácie po odchode hosťa.

Finančné pravidlá programu Mobility Visit boli schválené dňa 10. augusta 2023 číslom uznesenia 693.C a nájdete ich na odkaze: https://oms.sav.sk/wp-content/uploads/Financne-pravidla-programu-Mobility-Visit.pdf

Informácie:

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV

dolna@up.upsav.sk