Mobilita pre slovenských doktorandov v CEFRESe

Výzva na podávanie žiadostí pre doktorandov od 2. ročníka PhD. štúdia zo Slovenskej akadémie vied alebo z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Termín na podanie žiadosti:                       do 15. apríla 2023
Trvanie mobility:                                          od 1. septembra 2023 – 31. mája 2024

Slovenská akadémie vied (SAV), Filozofická fakulta Univerzity Komenského (FiF UK), Francúzsky inštitút na Slovensku (IFS) a Francúzsky ústav pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) ponúkajú 9-mesačný mobilitný grant v inštitúcii CEFRES (Praha) pre všetkých doktorandov SAV alebo FiF UK, ktorí sú najmenej v 2. ročníku PhD. štúdia.

Výška grantu je 500 eur/mesiac, pričom vybraným uchádzačom zároveň bude plynúť doktorandské štipendium na SAV alebo FiF UK. Dobrá znalosť anglického jazyka je nutná, znalosť francúzskeho jazyka je vítaná. Vybraní PhD. študenti sa pripoja k multidisciplinárnemu CEFRES tímu a budú sa aktívne zapájať do vedeckého života v centre.  Zároveň sa bude od nich vyžadovať, aby prispeli do jednej z CEFRES výskumných oblastí.

Vybraní doktorandi budú pracovať v medzinárodnom výskumnom centre, budú prezentovať svoju prácu na medzinárodnom seminári CEFRES a budú mať možnosť organizovať vedecké podujatie (workshop, konferencia…) s finančnou spoluúčasťou CEFRESu.

Žiadosť musí obsahovať (v anglickom alebo francúzskom jazyku):

  • Riadne vyplnenú prihlášku – stiahnuť tu
  • Zhrnutie vášho výskumu (3 – 4 strany max.), ciele a vstupy výskumu, metodologický a teoretický rámec, prvé výstupy od začiatku výskumu
  • Súčasný stav výskumu prezentovaný v 1-stranovej bibliografii
  • Motivačný list, ktorý odpovedá na dve otázky:
    • Aký prínos bude mať CEFRES pre váš výskum? (300 slov)
  • Dva akademické odporúčacie listy (z toho jeden od školiteľa)
  • CV so zoznamom publikácií
  • Vyžaduje sa iba od doktorandov SAV: súhlasný list od riaditeľa organizácie SAV, v ktorom vyjadruje podporu žiadateľovi (v anglickom alebo francúzskom jazyku)
  • Vyžaduje sa iba od doktorandov SAV: súhlasný list od dekana fakulty, na ktorej žiadateľ študuje (v anglickom alebo francúzskom jazyku)

Prihlášky sa posielajú elektronicky v PDF formáte s názvom: “Young Fellow – vaše priezvisko” na adresu: claire.madl@cefres.cz. Prihláška musí byť kompletná.

Pre záujemcov bude zorganizovaný informatívny webinár dňa 29. marca 2023 od 10.00 – 12.00 hod., v rámci ktorého budú zodpovedané otázky ohľadom žiadosti a programu.

Žiadosti budú posudzované spoločnou Komisiou SAV – FiF UK – CEFRES. Výsledky užšieho výberu budú známe 22. mája 2023. Vybraní kandidáti budú pozvaní na videokonferenčný pohovor v týždni od 29. mája 2023. Výsledky budú oznámené najneskôr 7. júna 2023.

Prípadné otázky ohľadom žiadosti adresujte na: