Spoločné štipendiá francúzskej vlády a Slovenskej akadémie vied v oblasti humanitných a spoločenských vied pre rok 2023

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum spoločenských vedách (CEFRES) a výskumným zoskupením „Poznanie stredo-východnej Európy“ (CEM, cem.hypotheses.org) ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti humanitných a spoločenských vied vo Francúzsku v roku 2023. Tento program je určený pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách Slovenskej akadémie vied. Cieľom tohto programu je podporiť slovensko-francúzsku spoluprácu v tejto oblasti prostredníctvom dvojmesačného výskumného pobytu s vedeckou podporou vybraného francúzskeho partnera, tímov zo CEFRES a členov zoskupenia CEM. Žiadosti preto budú mladí vedeckovýskumní pracovníci predkladať individuálne, ale kľúčovým prvkom pri ich hodnotení bude podpora členov CEFRES a CEM.

Ambíciou programu je vytvoriť trvalú vedeckovýskumnú spoluprácu medzi francúzskymi a slovenskými partnermi, ktorí sa zapoja do riešenia inovatívnych a interdisciplinárnych tém v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Výhody :

Štipendium ponúka nasledovné výhody:

– štipendium od Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, Francúzskeho inštitútu na Slovensku a Slovenskej akadémie vied, ktorého výška závisí od postavenia uchádzača a pohybuje sa od 1704 € do 2055 € mesačne počas dvoch mesiacov;

– Pomoc pri hľadaní ubytovania prostredníctvom francúzskej agentúry Campus France.

Očakávané výsledky:

Očakáva sa do konca roka 2023 prezentácia výsledkov spolupráce na seminári CEFRES, ktorý bude nasledovať po pobyte vo Francúzsku (prezenčne alebo online; CEFRES uhradí cestovné náklady a náklady na ubytovanie prednášajúceho v Prahe).

Zorganizovanie seminára (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa uskutoční na Slovensku. Na organizáciu seminára na Slovensku sa neposkytuje žiadny finančný príspevok a za hľadanie primeraného financovania zodpovedá žiadateľ.

Úspešní uchádzači tejto výzvy budú vyzvaní na podanie žiadosti o grant typu CNRS IEA (https://international.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/06/Fiche-IEA-2020.pdf) s odporúčanou témou „Vytváranie, dekonštrukcie a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“. Žiadateľ však môže navrhnúť aj vlastnú tému.

Harmonogram:

– Dátum otvorenia výzvy na predkladanie žiadostí: 16. január 2023

– Uzávierka termínu na predkladanie žiadostí: 17. apríl 2023

– Pohovory s uchádzačmi: 5. mája 2023

– Zverejnenie výsledkov: 12. mája 2023

– Pobyt vo Francúzsku: od 1. júna do 30. novembra 2023

– Seminár na Slovensku: od 1. januára do 31. decembra 2024.

Kontaktné údaje:

Pred odoslaním žiadosti majú uchádzači najprv kontaktovať Michala Kšiňana, člena Predstavenstva SAV, mailom: ksinan@up.upsav.sk

Žiadosti posielajte na adresu:

Yan Pautrat, atašé pre vedeckú a univerzitnú spoluprácu

Tel: + 421 918 563 113 E-mail: yan.pautrat@diplomatie.gouv.fr

Podmienky oprávnenosti :

Výzva je určená pre výskumných pracovníkov, ktorí sú držiteľmi titulu PhD. (alebo ekvivalentu) v čase podania žiadosti a obhájili doktorát pred maximálne ôsmimi rokmi, nemajú francúzske občianstvo a pracujú v ústave alebo centre Slovenskej akadémie vied. Znalosť francúzskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou prihlášky.

Kritériá hodnotenia projektu :

Žiadosti bude hodnotiť zmiešaná komisia odborníkov vytvorená na základe dohody o spolupráci medzi CEFRES a SAV. Žiadatelia musia predložiť projekt interdisciplinárnej vedeckej spolupráce a projekt semináru (výskumného alebo pre doktorandov), ktorý sa bude konať na Slovensku a ktorý vyústi do podania medzinárodného projektu Emerging Actions medzi Národným centrom pre vedecký výskum a Slovenskou akadémiou vied v spolupráci s pražským CEFRES. Pri hodnotení sa zohľadní:

  • Samotná žiadosť a vedecký profil uchádzača;
  • Kvalita vedeckého projektu, v rámci ktorého sa má štipendijný pobyt uskutočniť;
  • Kvalita projektu seminára, ktorý žiadateľ navrhne zorganizovať na Slovensku a jeho vplyv na vedeckú spoluprácu medzi Slovenskou akadémiou vied, CEM a CEFRES.

Vedecké oblasti :

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky oblasti humanitných a spoločenských vied, ale odporúčaná téma je: „Vytváranie, dekonštrukcia a využívanie strachu: interdisciplinárny priestor“.

Žiadosť musí obsahovať:

Môže byť podaná vo francúzskom alebo v anglickom jazyku:

– Priložený vyplnený formulár žiadosti;

– Vedecký životopis uchádzača;

– Popis vedeckého projektu o inovatívnych a interdisciplinárnych výskumných témach, navrhnutie dátumu, kedy by sa mal pobyt uskutočniť  (max. 2 strany);

– Predstavenie seminára, ktorý sa uskutoční na Slovensku a jeho očakávaný dosah (1 strana);

– Súhlas riaditeľa vysielajúceho ústavu alebo centra SAV, najlepšie s odôvodnením, napísaný vo francúzštine alebo v angličtine. Súhlas má obsahovať podporu žiadateľa a podporu organizácie seminára;

– Pozývací list od riaditeľa francúzskej hostiteľskej organizácie, najlepšie s odôvodnením, ktorý musí byť napísaný vo francúzštine alebo v angličtine (môže byť dodaný aj po udelení štipendia).