Výzva na podávanie SAV-DAAD (Nemecko) návrhov projektov na obdobie 2023-2024

Slovenská akadémia vied otvára výzvu na podávanie spoločných SAV-DAAD projektov vedeckej spolupráce na roky 2023 – 2024.

Harmonogram výzvy

11. apríl 2022                             Otvorenie výzvy
30. jún 2022                               Ukončenie výzvy  
September/Október  2022      Ukončenie hodnotenia externými hodnotiteľmi a Komisiou SAV a MŠVVaŠ SR                                        
November 2022                         Porovnanie a odsúhlasenie výsledkov oboma partnerskými organizáciami  
December 2022                         Oznámenie výsledkov  
Január 2023                                Začiatok poskytovania podpory  

Všeobecné podmienky

 • Spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a Nemeckom.
 • Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery.
 • V rámci tohto programu sú financované iba pobytové náklady účastníkov spoločného projektu

pri pracovných cestách do SR/Nemecka.

 • Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt.
 • Dĺžka trvania projektov je obmedzená na 2 roky, bez možnosti predĺženia.
 • Návrh projektu musí byť podaný hlavnými riešiteľmi tímov na oboch stranách, online.
 • Projekty budú posúdené nezávislými hodnotiteľmi a príslušnou komisiou zvlášť na nemeckej a slovenskej strane. Konečné rozhodnutie o financovaní projektov je v kompetencii zmiešanej komisie medzi DAAD, SAV a MŠVVaŠ SR.
 • Rozhodnutie o počte podporených projektov závisí od možností DAAD a kvality podaných projektov.
 • Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, súlad medzi stanovenými cieľmi a výsledkami projektu, jeho celkový impakt, pridaná hodnota vzájomnej bilaterálnej spolupráce a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých vedeckých pracovníkov/pracovníčok).
 • Aspoň 1/3 tímu musí byť tvorená mladými vedeckými pracovníkmi alebo PhD. študentami.Vedeckí pracovníci zodpovední za projekt musia odovzdať správu o priebehu riešenia projektu a finančný report za každý rok riešenia projektu.
 • Návrhy projektov musia byť podané v anglickom jazyku v stanovenom termíne výlučne prostredníctvom intranetovej online prihlášky s nahratím prílohy – Formulár žiadosti SAV – DAAD.
 • Na podanie návrhu projektu je potrebné si najprv stiahnuť z výzvy prílohu – Application form DAAD-SAS, vyplniť celý formulár (po dohode s partnerskou inštitúciou), uložiť si ho v počítači vo formácte pdf. Následne je potrebné sa prihlásiť sa do intranetu SAV, vybrať si SAV-DAAD výzvu a vyplniť online stručnú prihlášku, ku ktorej nahráte prílohu pdf. – Application form DAAD-SAS. Po zadaní a odoslaní bude návrh projektu postúpený riaditeľovi/riaditeľke vášho ústavu SAV na schválenie. Návrhu projektu schválený riaditeľom/riaditeľkou bude automaticky postúpený Odboru medzinárodnej spolupráce Úradu SAV. Všetky návrhy projektov musia byť schválené/odoslané riaditeľmi/riaditeľkami ústavov SAV najneskôr do 30. júna 2022.