Výzva SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants na obdobie 2022 – 2023

Slovenská akadémia vied a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu „SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ na obdobie 2022 – 2023. Výzva je otvorená pre vedcov zo všetkých disciplín. Hlavným kritériom je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant. Ide o program, ktorý podporuje pobyty potenciálnych uchádzačov o granty ERC u riešiteľov ERC projektov a ich tímov v zahraničí.

Grant udeľuje SAV na obdobie 1 – 3 mesiacov vo výške max. 12 000 eur (do 4 000 eur na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové pre uchádzačov, ktorí sú zamestnancami organizácie SAV.

Podávanie návrhov pre uchádzačov z SAV

Návrhy na udelenie grantu sa podávajú v tomto roku online, prostredníctvom Intranetu. Je potrebné prihlásiť sa do intranetu SAV – intranetové práva – štandardné práva – vybrať SAS – UPJŠ ERC Project Proposal a vyplniť ho. K žiadosti je potrebné priložiť 4 dokumenty v pdf formáte:

  1. CV žiadateľa
  2.  Letter of support from from the ERC Principal Investigato
  3.  Outline of the project proposal that shall be submitted to the ERC call
  4. Approval of the Director of the SAS Institute

Všetky podrobnejšie informácie sú v prílohách.

Podmienky na udelenie grantu

„SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ je otvorený pre vedcov zo všetkých disciplín. Uchádzač musí splniť tieto podmienky:

  • musí byť zamestnancom organizácie SAV (platí pre uchádzačov z organizácií SAV) alebo UPJŠ (platí pre uchádzačov z UPJŠ),
  • musí preukázať kvalitu výskumu a výstupov na úrovni zodpovedajúcej podmienkam ERC,
  • musí predložiť plán pobytu vrátane náčrtu budúceho návrhu ERC projektu (tzv. outline)
  • musí predložiť pozývací list od riešiteľa ERC projektu,
  • v prípade udelenia grantu sa uchádzač zaväzuje podať žiadosť o ERC projekt do niektorej z výziev ERC najneskôr do dvoch rokov od ukončenia pobytu, pričom projekt sa bude riešiť v organizácii SAV (platí pre uchádzačov z organizácií SAV), resp. na UPJŠ (platí pre uchádzačov z UPJŠ),
  • ak uchádzač nesplní podmienku podať žiadosť o ERC projekt do dvoch rokov od ukončenia pobytu, je povinný vrátiť finančnú podporu v plnej výške.

Hodnotenie a výber uchádzačov

Proces hodnotenia je otvorený a transparentný. Každý návrh budú hodnotiť dvaja nezávislí externí medzinárodne uznávaní hodnotitelia. Hlavným kritériom hodnotenia je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Výber uchádzačov z SAV

Výber uchádzačov zo SAV vykoná na základe hodnotenia Komisia vytvorená ad hoc na základe rozhodnutia predsedníctva SAV. Konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme Predsedníctvo SAV.

Uzávierka na podávanie návrhov je 30. 9. 2022.

Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko, bude k dispozícii na OMS na vyžiadanie.

Kontaktná osoba a ďalšie informácie

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Odbor medzinárodnej spolupráce

Úrad SAV

Štefánikova 19

814 38 Bratislava

Tel.: +421 2 57510 179 E-mail: dolna@up.upsav.sk