Akcia Rakúsko – Slovensko

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu.Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť členov grémia menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a päť členov spolkový minister pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky. Od roku 2017 zastupuje SAV v riadiacom grémiu Akcie Rakúsko – Slovensko Dr. František Fundárek. Do jednotlivých výziev v rámci Akcie sa zapájajú aj uchádzači z ústavov a výskumných centier SAV, pričom miera úspešnosti sa dlhodobo udržiava na vysokej úrovni.