SAV UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants

Európska výskumná rada (ERC) spustila v roku 2016 iniciatívu pod názvom „Fellowships to Visit ERC Grantee“. Jej cieľom je podpora účasti a zvýšenie úspešnosti výskumníkov z tých krajín EÚ, ktoré majú výrazne nižšie zastúpenie vo výzvach ERC. ERC odporučil národným a/alebo regionálnym orgánom a organizáciám vytvoriť programy, ktoré podporia pobyty potenciálnych uchádzačov o granty ERC u riešiteľov ERC projektov a ich tímov. Takéto programy umožnia vybraným kandidátom posilniť ich výskumný profil a skvalitnia prípravu ich vlastného budúceho projektu  v medzinárodne kompetitívnom prostredí ešte pred podaním žiadosti o ERC grant.

Cieľom programu „SAS-UPJS ERC Visiting Fellowship Grants”, ktorý je súčasťou iniciatívy ERC, je podporiť a posilniť účasť vedcov z organizácií SAV a z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) vo výzvach ERC, poskytnúť im možnosť získať v spolupráci s riešiteľmi ERC projektov a ich tímami skúsenosti a zručnosti potrebné pre kvalitnú prípravu a riadenie projektov.

Pre uchádzačov z SAV: Grant udeľuje SAV na obdobie 1 – 3 mesiacov vo výške max. 12 000 eur (do 4 000 eur na mesiac). Je určený na pokrytie cestovných nákladov vrátane nákladov na miestnu dopravu, nákladov na ubytovanie, stravné a vreckové pre uchádzačov, ktorí sú zamestnancami organizácie SAV.

„SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ je otvorený pre vedcov zo všetkých disciplín. Uchádzač musí splniť tieto podmienky:

  • je zamestnancom organizácie SAV (platí pre uchádzačov z organizácií SAV) alebo UPJŠ (platí pre uchádzačov z UPJŠ),
  • preukáže kvalitu výskumu a výstupov na úrovni zodpovedajúcej podmienkam ERC,
  • predloží plán pobytu vrátane náčrtu budúceho návrhu ERC projektu (tzv. outline)
  • predloží pozývací list od riešiteľa ERC projektu,
  • v prípade udelenia grantu sa uchádzač zaväzuje podať žiadosť o ERC projekt do niektorej z výziev ERC najneskôr do dvoch rokov od ukončenia pobytu, pričom projekt sa bude riešiť v organizácii SAV (platí pre uchádzačov z organizácií SAV), resp. na UPJŠ (platí pre uchádzačov z UPJŠ),
  • ak uchádzač nesplní podmienku podať žiadosť o ERC projekt do dvoch rokov od ukončenia pobytu, je povinný vrátiť finančnú podporu v plnej výške.

Proces hodnotenia je otvorený a transparentný. Každý návrh budú hodnotiť dvaja nezávislí externí medzinárodne uznávaní hodnotitelia. Hlavným kritériom hodnotenia je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant.

Výber uchádzačov z SAV vykoná na základe hodnotenia Komisia SAV pre hodnotenie medzinárodných projektov alebo komisia vytvorená ad hoc na základe rozhodnutia predsedníctva SAV. Konečné rozhodnutie o udelení grantov prijme Predsedníctvo SAV.

Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na priloženom tlačive v anglickom jazyku elektronicky na adresu dolna@up.upsav.sk, vytlačené a podpísané na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.). Štruktúra pozývacieho listu ako aj tlačivo tzv. outlinu je v súboroch na stiahnutie. Zoznam riešiteľov ERC projektov, ktorí sú ochotní prijať uchádzača na pobyt na svoje pracovisko, je k dispozícii na vyžiadanie.

Aktuálne nie je otvorená žiadna výzva

Kontaktná osoba a ďalšie informácie

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefániková 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika
T:+421 2 57510 179

Prílohy