Program DAAD a SAV

Každoročne v júni je vypisovaná výzva na podávanie spoločných slovensko – nemeckých projektov.

V roku 2001 sa Nemecká akademická výmenná služba (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) a Slovenská akadémia vied (SAV) dohodli na spoločnom programe, zameranom na zintenzívnenie vedeckej spolupráce. Cieľom je podpora spolupráce medzi nemeckými a slovenskými výskumnými skupinami prostredníctvom Programu výmeny osôb, pracujúcich na spoločných projektoch (Programm des projektbezogenen Personenaustauschs – PPP). V rámci výskumnej spolupráce sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávaniea špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery.

Ponuka je určená vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných výskumných pracoviskách ( v Slovenskej akadémii vied iba vo výskumných pracoviskách SAV).

Žiadateľom  je osoba  zodpovedná za projekt.

Na slovenskej strane je žiadateľom vedecko-pedagogický pracovník alebo vedúci výskumný pracovník vysokej školy alebo výskumného pracoviska SAV v plnom pracovnom pomere.

Prostriedky na realizáciu programu dostane DAAD z rozpočtu Spolkového ministra pre vzdelávanie a výskum (Bundesminister für Bildung und Forschung – BMBF). Na slovenskej strane program financuje MŠVVaŠ SR a SAV.

Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci z oboch krajín. V žiadosti treba podrobne predstaviť vedecký cieľ projektu v rámci nemecko-slovenskej spolupráce (okruh, aktuálnosť, dosiahnuteľné čiastkové ciele).

Hradiť možno výlučne pobytové náklady  súvisiace s  výmenou  zúčastnených vedcov, postgraduálnych študentov.

Základné financovanie projektu (osobné a vecné náklady  na oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov. Vedľajšie náklady, súvisiace s riešením projektu (náklady na materiál, atď.) nemôžu byť hradené.

Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je najviac dva roky.

Maximálna dĺžka poskytovania  podpory na úhradu pobytových nákladov v rámci jedného pobytu je 1 mesiac pre vedeckých pracovníkov, 2 mesiace pre študentov, absolventov a doktorandov.

Kontaktná osoba a ďalšie informácie

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Úrad Slovenskej akadémie vied
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefániková 49
814 38 Bratislava
Slovenská republika
T:+421 2 57510 179